Algemene voorwaarden

In het algemeen gelden de algemene voorwaarden van DuPho: https://www.dupho.nl/advies/algemene-voorwaarden

 

Daarnaast gelden onderstaande aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften.

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Offerte
  3. Aanvullende voorwaarden
  4. Algemene voorwaarden Dupho.

 

Wijziging datum

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

 

Annulering

De opdracht kan door u of de opdrachtgever (wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen de aanbetalingsdag en 120 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

 

Ziekte

indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van fotograaf.

Aard van de reportage

Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 

Technische problemen

Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn, dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

 

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten.

 

Beeldselectie

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

 

Akkoord producten

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze – voor zover

mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

 

Betaling

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.

Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.