Algemene voorwaarden

In het algemeen gelden de algemene voorwaarden van DuPho: https://www.dupho.nl/advies/algemene-voorwaarden

 

Daarnaast gelden onderstaande aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften.

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en

rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op

deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of

per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid

van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen

te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden

wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de

onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke

voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

 

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Offerte
  3. Aanvullende voorwaarden
  4. Algemene voorwaarden Dupho.

 

Wijziging datum.

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 75 % van het

overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende

datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

 

Annulering.

De opdracht kan door u of de opdrachtgever (wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen

voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen de aanbetalingsdag en

120 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de

opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

 

Ziekte:

indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de

bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of

gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het

probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een

soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens

Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve

de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

Aard van de reportage.

 

Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen

te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle

vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten

etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd.

Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde

momenten op beeld.

 

Technische problemen.

Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel

mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel

geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar

zijn, dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

 

Overmacht.

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal

of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

Beeldselectie.

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal

wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

 

Akkoord producten.

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30

dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze – voor zover

mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe

heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen

eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

 

Auteursrechten.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt

gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen

zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van

zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden

op social media.

 

Betaling.

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.

Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald

zijn, mag Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.

× Start een chat voor snel contact